Havodderens Støttelotteri til gavn for naturen.

 

Udplantning af ålegræs

I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge har Havodderen et ønske om at forbedre de kystnære havområder bl.a. ved konkret genopretningstiltag.

Via støttelotteri samler Havodderen penge ind til et konkret projekt til Nationalpark Mols Bjerge til udplantning af ålegræs. Alle indsamlede midler fra lotteriet går ubeskåret til projektet.

Link til:

Støttelotteriet <- Klik her

Formålet med dette projekt er at reetablere nogle af de tidligere ålegræsenge i Kalø Vig og Ebeltoft Vig, som et middel på vej til at opnå god økologisk tilstand. For Kalø – og Ebeltoft Vige glæder det, at områderne ikke lever op til hverken vandområdeplanernes eller vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand, og der er behov for at gøre en fysisk indsats, hvis tilstanden skal forbedres.

Mange danske indre farvande har det skidt og er i ubalance. Den biologiske mangfoldighed er lav, bl.a. på grund af for mange alger, ensartede bundforhold og ålegræs, som er reduceret markant i forhold til sin oprindelige udbredelse. Tidligere tiders gode fiskefangster er sjældne og mange marine arter er i tilbagegang. Eksempelvis har havplanten ålegræs tidligere været meget mere udbredt langs de danske kyster, men er forsvundet eller stærkt reduceret gennem de sidste 10-20 år.

Heldigvis går ikke alt den gale vej og gennem de sidste årtier er udledningen af næringsstoffer fra land og by blevet reduceret, og dette giver et spinkelt håb for fremtiden.

Ålegræs

Alegræs (Zostera marina) er en hjemmehørende plante, der vokser på sandet bund i de kystnære områder. Alegræs danner ålegræsbede og ålegræsenge, som kan stabilisere havbunden, fiksere store mængder C02 og samtidig være habitat og fourageringsområde for mange marine arter. Der er gennemført flere vellykkede forsøg med udplantning af ålegræs bl.a. i Horses Fjord og Vejle Fjord, og erfaringerne fra disse udplantninger, vil blive inddraget i dette projekt.

Projektet omhandler forsøgsmæssig udplantning af ålegræs på 4 forskellige lokaliteter i hhv. Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Udplantningen foretages på mellem 1,5 til 2,5 meters dybe i områder hvor lysforhold, bølgepåvirkning og sediment vurderes at være egnet for udplantning og etablering af ålegræs. Afstanden til kysten vil være mellem 150-300 meter, afhængigt af område. Udplantningen vurderes ikke at være til genen for hverken sejlads, badende eller anden vandsport og der etableres ikke fysiske anlæg, såsom bure eller net i forbindelse med projektet.

Udviklingen af de udplantede ålegræsplanter vil blive fulgt nøje, og såfremt ålegræsset succesfuldt kan etablere sig i områderne er det forventningen, at der i 2023/24 skal foretages flere udplantninger.

 

Billedet er udlåndt af:

Rune Christian Steinfurth

PhD Fellow

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Biologisk Institut, Økologi

 

 

 

 

 

 

Sponsorere til støttelotteriet: