Vedtægter for “Havodderen – forening for fridykning og undervandsjagt i Østjylland”

Kapitler 

1. Foreningen 

2. Formål 

3. Medlemmer 

4. Ledelsen 

5. Budget, Regnskabsår, tegningsregler, revision og drift 

6. Generalforsamling 

7. lndmeldelsesgebyr/Kontingent 

8. Foreningens materiel  

9. Vedtægternes forståelse/Tvistigheder 

10. Foreningens opløsning 

Kap. 1 – Foreningen 

§ 1: 

Foreningen, hvis navn er Havodderen, er stiftet den 6. Marts 2019 med hjemsted i Odder Kommune. 

 

Kap. 2 – Formål

§ 2: 

Foreningens formål er, at skabe et fællesskab, omkring undervandsjagt og snorkling/fridykning. Alle uanset erfaring, kan blive medlem og tage del i foreningens fællesskab og kammeratskab.  

§ 3: 

Foreningens formål og fundament er, at skabe kammeratskab og et fællesskab omkring fridykning og undervandsjagt. Vi vil fremme undervands sporten og sikkerheden under dens udøvelse. Vi vil udbrede kendskabet til livet under overfladen. Foreningen vil, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art. Det er endvidere foreningens formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.  

Undervandsjagt/snorkling/fridykning medvirker til at forbinde krop og sind. Hér i foreningen finder man total ro i en verden der, for mange, er fyldt med travlhed og stress. Man kommer væk fra mobiltelefoner, mails, facebook, kunder, arbejde, og larm. Man finder ny energi. Ro på vejrtrækningen og den beroligende lyd fra vandet, det er afstressende. Man mødes med sine klubkammerater i svømmehallen, hvor man modtager undervisning, hygger og udvikler sig sammen.  

De medlemmer der dyrker undervandsjagt, mødes ofte ved havet, hvor der bliver hygget, og til tider laver man mad, af det der bliver fanget.   

Foreningen skaber sammenhold blandt alle aldersgrupper, for vi har fælles interesser, som vi kan dyrke hele året rundt. I Havodderen er der aktivitet både under og over vandoverfladen. 

Havodderen og foreningens medlemmer skal være ambassadører for sporten, hvor sikkerhed, etik og moral er omdrejningspunktet for vores færden i naturen.  

Vi vil fremme personlig/sportslig udvikling. I foreningen vil vi løbende afholde arrangementer, af folkeoplysende karakter. Den undervisning/træning du gennemgår i forbindelse med fridykning udvikler og styrker medlemmernes respiratoriske evner, samt øger medlemmernes forståelse af kroppens anatomi og fysiologi. Der oplyses om personlig udvikling gennem fridykning, og den styrke der ligger i læren om vejrtrækning. Der vil i foreningen, for de som ønsker det, være mulighed for, at konkurrere med andre klubber under DSF inden for fridykningen/undervands jagtens discipliner. 

§ 4: 

Foreningen er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Det er op til det enkelte medlem selv, at leve op til DSF`s sikkerhedsregler. 

 

Kap. 3 – Medlemmer 

§ 5: 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som kan indordne sig under klubbens vedtægter. Ved optagelse af personer fra 14 år til og med 15 år kræves forældres/værges skriftlige tilladelse for brug af harpun. Unge under 14 år må ikke bruge harpun, de kan bruge et håndspyd. Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, og som kan indtræde i enten: 

a. Juniorer til og med det fyldte 15. år.

b. Seniorer fra det fyldte 16. år. 

c. Interessent

Interessenter har adgang til foreningens lukkede forum. Det giver dog ikke adgang til lukkede arrangementer afholdt i foreningen, samt til brug af foreningens materiel

§ 6: 

Stemmeret: Alle kontingentbetalende medlemmer på nær interessenter har stemmeret. Ved restance ud over 1 måned vil medlemmet blive ekskluderet, og kan ikke optages som medlem igen, før gælden er betalt. Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed. 

Eksklusions grundlag/karantæne: Den der skader sikkerheden, foreningens/forbundets omdømme, eller misbruger foreningens rabataftaler, udstyr samt samarbejdsaftaler kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan forudsat at ovenstående gør sig gældende, med almindeligt flertal ekskludere et medlem, eller idømme vedkommende karantæne, efter forudgående høring. Vedrørende eksklusion/karantæne gælder de samme regler for bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer. 

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne, kan indankes for generalforsamling af et medlem. Medlemmet skal have taleret på generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning. 

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter, at afgørelsen er vedtaget og fremsendt. 

 

 

Kap. 4 – Ledelsen 

§ 7: 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig over for Odder Kommunes Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 

§ 8: 

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. 

§ 9: 

Bestyrelsen består af fem medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Posterne som formand, næstformand, kasserer, og et bestyrelsesmedlem, varetages alle af personer der er fyldt 18 år. Det andet bestyrelsesmedlem kan bestå af en person der er fyldt 16 år.

§ 10: 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal og kasserer og næstformand vælges i ulige årstal. Samtidigt vælges for et år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen, første suppleant og anden suppleant. Bestyrelsen kan genvælges. Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab. 

§ 11: 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Der afholdes mindst et hvert kvartal. Der føres referat over møderne, der underskrives af formanden, næstformanden og referenten. 

§ 12: 

De to suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§13

Træder et medlem uventet ud af bestyrelsen før valgperioden på de to år slutter, da tiltræder første suppleanten på dennes plads.

§14:

Bestyrelsen kan nedsætte komitéer og udvalg og give retningslinjer for disses arbejde. 

§ 15: 

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til‐ eller afgang af medlemmer én gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen. 

§ 16: 

Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter solidarisk for, hvad eventuelt et eller flere medlemmer har begået af ulovlig berigelse af klubbens midler. 

 

Kap. 5 – Budget, Regnskabsår, tegningsregler, revision og drift 

§ 17: 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

§ 18: 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Hvis kontingent ikke betales rettidig, sendes en betalingspåmindelse efter 8 dage. Der henvises til §6.

 

§19: 

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelses formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank‐/giro konti hver for sig. 

§20: 

Klubbens drift finansieres af medlemskontingenter og tilskud/gaver fra det offentlige og private. Overskud benyttes iht. § 3. 

§21: 

Der kan ikke optages lån eller stiftes gæld i foreningen.

§ 22: 

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

 

Kap. 6 – Generalforsamling 

§ 23: 

1) Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

2) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. 

3) Indkaldelse skal ske ved meddelelse på e‐mail og i Facebook gruppen samt hjemmeside, med mindst 30 dages varsel og som minimum indeholder følgende dagsorden: 

 • Valg af dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

 • Valg af stemme optæller. 
 • Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse. 
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 • Indkomne forslag. 
 • Valg af bestyrelse, kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 

 • På lige årstal vælges formand og bestyrelsesmedlem. 
 • På ulige årstal vælges næstformand, kasserer 
 • Valg af første og anden suppleant. 
 • Valg af Revisor og suppleant. 
 • Fastsættelse af kontingent for senior, ungdom og passive medlemmer.
 • Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. Forslag skal være tilgængeligt for alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på foreningens mål og bestemmelser skal være hemmelig, når blot ét medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning. Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der skal føres referat som underskrives af dirigenten. 

 

§ 24: 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest én måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel. 

 

Kap. 7- Indmeldelsesgebyr/Kontingent 

§ 25: 

Indmeldelsesgebyr og kontingent størrelse fastsættes på en generalforsamling. Kontingent opkræves hvert år forud og inkludere kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund. Der henvises til §6 og §18. Restance medfører automatisk tab af medlemskab. 

Kontingent opkræves én gang årligt i februar måned.

§26: 

a: Tiltræder man som nyt medlem i foreningen i perioden 1. februar – 30. juli betales årligt kontingent jf. ovenstående. Herefter betales én gang årligt jf. ovenstående.

b: Tiltræder man som nyt medlem i foreningen i perioden 1. August – 31. januar betales halvårligt ved første kontingentbetaling. Herefter betales én gang årligt jf. ovenstående.

 

Kap. 8- Foreningens materiel 

§ 27: 

Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. Erstatningsregler. Skade/bortkomst på/af foreningens materiel, skal omgående indberettes til bestyrelsen. 

 

Kap. 9- Vedtægternes forståelse/Tvistigheder 

§ 28: 

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af foreningens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling. Tvivlsspørgsmål til vedtægterne afgøres af dirigenten på generalforsamlingen. 

§ 29: 

Ønsker et medlem at få forelagt en sag for DSF’s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse og denne fremsendes i 2 eksemplarer til DSF, med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag. 

 

Kap. 10 – Foreningens opløsning

§30: Foreningen kan ikke opløses, så længe der som minimum er fem medlemmer der ønsker at drive foreningen videre.

 

§ 31: 

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at foreningen skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum skænkes til almennyttige formål fordelt ligeligt mellem DTU Aqua og Danmarks Naturfredningsforening.