Vedtægter for “Havodderen- forening for fridykning og undervandsjagt i Østjylland” 

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 20. april, 2021 

Kapitler 

 1. Foreningen 
 2. Formål & Hensigtserklæring 
 3. Medlemmer 
 4. Ledelsen 
 5. Budget, Regnskabsår, tegningsregler, revision og drift 6. Generalforsamling 
 6. Kontingent 
 7. Foreningens materiel 
 8. Vedtægternes forståelse/Tvistigheder 
 9. Foreningens opløsning

Kap. 1 – Foreningen 

 • § 1: Forenings navn og stiftelse 

Stk.1. Foreningen, hvis navn er Havodderen, er stiftet den 6. Marts 2019 med hjemsted i Odder Kommune. 

Kap. 2 – Formål og hensigtserklæring 

 • § 2: Foreningens formål 

Stk.1. Foreningens formål er, at skabe et fællesskab og et kammeratskab omkring undervandsjagt, snorkling, fridykning og anden undervandssport. 

Stk.2. Havodderen ønsker at fremme al undervandssport og sikkerheden under dens udøvelse, og at udbrede kendskabet til livet under overfladen generelt. 

Stk.3. Alle uanset erfaring og alder, kan blive medlem og tage del i foreningens aktiviteter. Stk.4. Foreningen vil, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art, og løbende afholde arrangementer af folkeoplysende karakter. 

Stk.5. Foreningen vil arbejde for at øge og styrke medlemmernes deltagelse i konkurrencer i DSF regi. 

Stk.6. Foreningen vil arbejde på at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. 

Hensigtserklæring: 

Undervandsjagt, snorkling, fridykning undervandsrugby og en lang række andre relaterede aktiviteter medvirker til at forbinde krop og sind. Fælles for foreningens aktiviteter er, at hér finder man total ro i en verden der, for mange, er fyldt med travlhed og stress. Man kommer væk fra mobiltelefoner, mails, facebook, kunder, arbejde, og larm og finder ny energi. Man mødes med sine klubkammerater i svømmehallen, hvor man modtager undervisning, træner, hygger og udvikler sig sammen, eller mødes ved havet, hvor der bliver dyrket undervandsjagt, lavet bålmad eller sanket. I Havodderen er der aktivitet både under og over vandoverfladen og foreningen skaber sammenhold blandt alle aldersgrupper, for vi har fælles interesser, som vi kan dyrke hele året rundt. Havodderen og foreningens medlemmer skal være ambassadører for et respektfuldt forhold til vandet, hvor sikkerhed, etik og moral er omdrejningspunktet for vores færden i havet såvel som i svømmehallen. Undervisning og træning i fridykning udvikler og styrker medlemmernes respiratoriske evner, samt øger medlemmernes forståelse af kroppens anatomi og fysiologi. Der oplyses om personlig udvikling gennem fridykning, og den styrke der ligger i læren om vejrtrækning. 

 • § 3: Dansk Sportsdykker Forbund 

Stk.1. Foreningen er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). 

Stk.2. Som Senior og Juniormedlem af Havodderen, er man automatisk medlem af i DSF. Junior medlemmer betaler halvt kontingent for DSF medlemsskab i henhold til DSF’s vedtægter, indtil det fyldte 18. år 

Stk.3. Det er op til det enkelte medlem selv, at leve op til DSF`s sikkerhedsregler.

Kap. 3 – Medlemmer 

 • § 4: Medlemskab 

Stk.1. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som kan indordne sig under klubbens vedtægter. 

Stk.2. Medlemmer optages som enten 

 1. Senior (for medlemmer fra det fyldte 18. år), 
 2. Junior (for medlemmer fra det fyldte 16. år) 
 3. Odderunge (for medlemmer til og med det fyldte 15. år), eller 
 4. Passivt medlem. 

Stk.3. “Odderunger” kan deltage i alle interne aktiviteter under forældre/værges opsyn og ansvar. 

Stk.4. Medlemmer der er under det fyldte 18 år, må kun benytte harpun i foreningens regi, såfremt de betingelser våbenloven fremstiller er opfyldt (jvf.. våbenlovens §2 stk. 1). Stk.5. Passive medlemmer har adgang til foreningens lukkede forum på Facebook, men har ikke stemmeret ved Generalforsamling, har ikke adgang til lukkede arrangementer afholdt i foreningens regi, og kan ikke benytte foreningens materiel. 

 • § 5: Stemmeret 

Stk.1. Alle kontingentbetalende Seniorer og Juniorer har stemmeret. 

 • § 6: Eksklusion og karantæne 

Stk.1. Den der skader sikkerheden, foreningens/forbundets omdømme, eller misbruger foreningens rabataftaler, udstyr samt samarbejdsaftaler kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan, forudsat at ovenstående gør sig gældende, med almindeligt flertal ekskludere et medlem, eller idømme vedkommende karantæne, efter forudgående drøftelse. Ved eksklusion/karantæne gælder de samme regler for bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer. 

Stk.2. Ved manglende kontingentbetaling med mere en 1 måneds restance, vil medlemmet blive ekskluderet af foreningen, og kan ikke optages som medlem igen før restancen er betalt. Bestyrelsen kan herefter vedtage at tildele det pågældende medlem en efterfølgende karantæne, svarende til restance-perioden. 

Stk.3. Karantæne medfører tab af stemmeret og valgbarhed ved Generalforsamling. Stk.4. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne, kan indankes for generalforsamlingen af et andet aktivt medlem, som gives taleret på generalforsamlingen, under et specifikt punkt der hidrører den pågældende eksklusion. 

Stk.5. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning om eksklusion eller karantæne. 

Stk.6. Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter, at afgørelsen er vedtaget og fremsendt 

Kap. 4 – Ledelsen 

 • § 7: 

Stk.1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. 

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for Odder Kommunes Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 

 • § 8: Formandens beretning 

Stk.1. Formanden udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. 

 • § 9: Bestyrelsens sammensætning 

Stk.1. Bestyrelsen består af fem medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk.2. Posterne som formand, næstformand, kasserer, og det ene af to menige bestyrelsesmedlemmer, varetages alle af personer der er fyldt 18 år. Det andet menige bestyrelsesmedlem kan bestå af en person der er fyldt 16 år. 

 • § 10: Valg til bestyrelsen 

Stk.1. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Stk.2. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal og kasserer og næstformand vælges i ulige årstal. Samtidigt vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen; første suppleant og anden suppleant. 

Stk.3. Bestyrelsen kan genvælges. 

Stk.4. Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab. 

 • § 11: Bestyrelsesmøder 

Stk.1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Stk.2. Der afholdes mindst ét bestyrelsesmøde hvert kvartal. 

Stk.3. Ved hvert bestyrelsesmøde føres referat, som godkendes af mindst to af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og efterfølgende gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer. 

 • § 12: Suppleanter 

Stk.1. De to suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 

 • § 13: Udtrædelse af bestyrelse

Stk.1. Træder et medlem uventet ud af bestyrelsen før valgperioden på de to år slutter, da tiltræder første suppleanten på dennes plads. 

Stk.2. Udtræder formanden af bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en ny formand, blandt de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, og en suppleant træder tilsvarende ind i dennes sted. 

 • § 14: Udvalg og komitéer 

Stk.1. Bestyrelsen kan nedsætte komitéer og udvalg i foreningsregi, og udstikke retningslinjer for disses arbejde, med henvisning til foreningens formålsparagraf. 

 • § 15: Underrettelse til DSF 

Stk.1. Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til‐ eller afgang af medlemmer én gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen. 

 • § 16: Hæfte 

Stk.1. Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter solidarisk for, hvad eventuelt et eller flere medlemmer har begået af ulovlig berigelse af klubbens midler. 

Kap. 5 – Budget, regnskabsår, tegningsregler, revision og drift 

 • § 17: Budget og regnskab 

Stk.1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 • § 18: Kontingent 

Stk.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves forud for hvert regnskabsår. 

Stk.2 Hvis kontingent ikke er betalt rettidig, sendes en betalingspåmindelse efter 8 dages restance. 

 • § 19: Bestyrelsen forpligtelser 

Stk.1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelses formand og kasserer i forening. Stk.2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank‐/giro konti hver for sig. 

 • § 20: Klubbens drift 

Stk.1. Klubbens drift finansieres af medlemskontingenter og tilskud/gaver fra det offentlige og private. Overskud benyttes iht. § 3. 

 • § 21: Lån og gæld 

Stk.1. Der kan ikke optages lån eller stiftes gæld i foreningen. 

 • § 22: Regnskabet 

Stk.1. Årsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Kap. 6 – Generalforsamling 

 • § 23: Ordinær generalforsamling 

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. 

Stk.3. Indkaldelse skal ske ved meddelelse på e‐mail og i Facebook gruppen samt hjemmeside, med mindst 30 dages varsel og som minimum indeholder følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 2. Valg af stemmetæller. 
 3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse. 
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 5. Indkomne forslag. 
 6. Valg af bestyrelse. Kandidater til ledige bestyrelsesposter opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg til den relevante post, mellem de kandidater der står lige. 
 7. På lige årstal vælges formand og et menigt bestyrelsesmedlem. 
 8. På ulige årstal vælges næstformand og kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem.
 9. Valg af første og anden suppleant. 
 10. Valg af Revisor og suppleant. 
 11. Fastsættelse af kontingent for senior, odderunger og passive medlemmer.
 12. Eventuelt 

Stk.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uge inden generalforsamlingen. 

Stk.5. Forslag skal være tilgængeligt for alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk.6. Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på foreningens mål og bestemmelser skal være hemmelig, når blot ét medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning. 

Stk.7. Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Stk.8. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk.9. Ved Generalforsamlingen skal der føres referat, som underskrives af dirigenten. § 24: Ekstraordinær generalforsamling 

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. 

Stk.2. Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, i foreningens Facebook gruppe og på E-mail, senest én måned efter, at der er fremsat ønske herom og med mindst 14 dages varsel. 

Kap. 7- Kontingent 

 • § 25: Kontingentbetaling og opkrævning 

Stk.1. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 

Stk.2. Kontingent opkræves én gang årligt, d. 15. januar, og inkluderer for seniormedlemmer kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund og for Juniormedlemmer et junior kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund.. 

Der henvises i øvrigt til §5 og §18. 

 • § 26: Kontingentperiode 

Stk.1. Indtræder man som nyt medlem i foreningen i perioden 1. februar – 30. juli betales ved indtræde fuldt kontingent jf. ovenstående. Herefter betales én gang årligt jf. ovenstående. Stk.2. Indtræder man som nyt medlem i foreningen i perioden 1. August – 31. januar, betales ved indtræde 450 kr for det indeværende år. Herefter betales én gang årligt jf. ovenstående. 

Kap. 8- Foreningens materiel 

 • § 27 Ansvar og indkøb 

Stk.1. Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. Erstatningsregler. Stk.2. Skade/bortkomst på/af foreningens materiel, skal omgående indberettes til bestyrelsen. Stk.3. Ethvert indkøb der overstiger 5000 kr skal godkendes af en enig bestyrelse, på et bestyrelsesmøde. 

Stk.4. Ethvert indkøb under 5000 kr., skal godkendes af et simpelt flertal af bestyrelsen. 

Kap. 9- Vedtægternes forståelse/Tvistigheder 

 • § 28 Tvivlsspørgsmål 

Stk.1. Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af foreningens love og vedtægter, og kan træffe afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende 

generalforsamling. 

Stk.2. Tvivlsspørgsmål til vedtægterne afgøres af dirigenten på generalforsamlingen. § 29 Inddragelse af DSF 

Stk.1. Ønsker et medlem at få forelagt en sag for DSF’s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse og denne fremsendes i 2 eksemplarer til DSF, med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag. 

Kap. 10 – Foreningens opløsning 

 • § 30 Opløsning 

Stk.1. Hvis forslag om foreningens opløsning fremlægges på en generalforsamling, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved denne ekstraordinære generalforsamling. 

Stk.2. Hvis et flertal for opløsning opnås, skal bestyrelsen herefter realisere klubbens værdier og den indkomne sum skænkes til almennyttige formål fordelt ligeligt mellem DTU Aqua og Danmarks Naturfredningsforening. 

Stk.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe der som minimum er fem medlemmer der ønsker at drive foreningen videre. 

Vedtægter for “Havodderen – forening for fridykning og undervandsjagt i Østjylland”

Kapitler

1. Foreningen

2. Formål

3. Medlemmer

4. Ledelsen

5. Budget, Regnskabsår, tegningsregler, revision og drift

6. Generalforsamling

7. lndmeldelsesgebyr/Kontingent

8. Foreningens materiel

9. Vedtægternes forståelse/Tvistigheder

10. Foreningens opløsning

 

Kap. 1 – Foreningen

§ 1:

Foreningen, hvis navn er Havodderen, er stiftet den 6. Marts 2019 med hjemsted i Odder Kommune.

 

 

Kap. 2 – Formål

§ 2:

Foreningens formål er, at skabe et fællesskab, omkring undervandsjagt og snorkling/fridykning. Alle uanset erfaring, kan blive medlem og tage del i foreningens fællesskab og kammeratskab.

§ 3:

Foreningens formål og fundament er, at skabe kammeratskab og et fællesskab omkring fridykning og undervandsjagt. Vi vil fremme undervands sporten og sikkerheden under dens udøvelse. Vi vil udbrede kendskabet til livet under overfladen. Foreningen vil, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art. Det er endvidere foreningens formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

Undervandsjagt/snorkling/fridykning medvirker til at forbinde krop og sind. Hér i foreningen finder man total ro i en verden der, for mange, er fyldt med travlhed og stress. Man kommer væk fra mobiltelefoner, mails, facebook, kunder, arbejde, og larm. Man finder ny energi. Ro på vejrtrækningen og den beroligende lyd fra vandet, det er afstressende. Man mødes med sine klubkammerater i svømmehallen, hvor man modtager undervisning, hygger og udvikler sig sammen.

De medlemmer der dyrker undervandsjagt, mødes ofte ved havet, hvor der bliver hygget, og til tider laver man mad, af det der bliver fanget.

Foreningen skaber sammenhold blandt alle aldersgrupper, for vi har fælles interesser, som vi kan dyrke hele året rundt. I Havodderen er der aktivitet både under og over vandoverfladen.

Havodderen og foreningens medlemmer skal være ambassadører for sporten, hvor sikkerhed, etik og moral er omdrejningspunktet for vores færden i naturen.

Vi vil fremme personlig/sportslig udvikling. I foreningen vil vi løbende afholde arrangementer, af folkeoplysende karakter. Den undervisning/træning du gennemgår i forbindelse med fridykning udvikler og styrker medlemmernes respiratoriske evner, samt øger medlemmernes forståelse af kroppens anatomi og fysiologi. Der oplyses om personlig udvikling gennem fridykning, og den styrke der ligger i læren om vejrtrækning. Der vil i foreningen, for de som ønsker det, være mulighed for, at konkurrere med andre klubber under DSF inden for fridykningen/undervands jagtens discipliner.

§ 4:

Foreningen er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Det er op til det enkelte medlem selv, at leve op til DSF`s sikkerhedsregler.

 

 

Kap. 3 – Medlemmer

§ 5:

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som kan indordne sig under klubbens vedtægter. Ved optagelse af personer fra 14 år til og med 15 år kræves forældres/værges skriftlige tilladelse for brug af harpun. Unge under 14 år må ikke bruge harpun, de kan bruge et håndspyd. Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, og som kan indtræde i enten:

a. Juniorer til og med det fyldte 15. år.

b. Seniorer fra det fyldte 16. år.

c. Interessent

Interessenter har adgang til foreningens lukkede forum. Det giver dog ikke adgang til lukkede arrangementer afholdt i foreningen, samt til brug af foreningens materiel

§ 6:

Stemmeret: Alle kontingentbetalende medlemmer på nær interessenter har stemmeret. Ved restance ud over 1 måned vil medlemmet blive ekskluderet, og kan ikke optages som medlem igen, før gælden er betalt. Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

Eksklusions grundlag/karantæne: Den der skader sikkerheden, foreningens/forbundets omdømme, eller misbruger foreningens rabataftaler, udstyr samt samarbejdsaftaler kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan forudsat at ovenstående gør sig gældende, med almindeligt flertal ekskludere et medlem, eller idømme vedkommende karantæne, efter forudgående høring. Vedrørende eksklusion/karantæne gælder de samme regler for bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne, kan indankes for generalforsamling af et medlem. Medlemmet skal have taleret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter, at afgørelsen er vedtaget og fremsendt.

 

 

 

 

 

Kap. 4 – Ledelsen

§ 7:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig over for Odder Kommunes Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

§ 8:

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

§ 9:

Bestyrelsen består af fem medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Posterne som formand, næstformand, kasserer, og et bestyrelsesmedlem, varetages alle af personer der er fyldt 18 år. Det andet bestyrelsesmedlem kan bestå af en person der er fyldt 16 år.

§ 10:

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal og kasserer og næstformand vælges i ulige årstal. Samtidigt vælges for et år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen, første suppleant og anden suppleant. Bestyrelsen kan genvælges. Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab.

§ 11:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Der afholdes mindst et hvert kvartal. Der føres referat over møderne, der underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

§ 12:

De to suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§13

Træder et medlem uventet ud af bestyrelsen før valgperioden på de to år slutter, da tiltræder første suppleanten på dennes plads.

§14:

Bestyrelsen kan nedsætte komitéer og udvalg og give retningslinjer for disses arbejde.

§ 15:

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til‐ eller afgang af medlemmer én gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

§ 16:

Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter solidarisk for, hvad eventuelt et eller flere medlemmer har begået af ulovlig berigelse af klubbens midler.

 

 

Kap. 5 – Budget, Regnskabsår, tegningsregler, revision og drift

§ 17:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 18:

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Hvis kontingent ikke betales rettidig, sendes en betalingspåmindelse efter 8 dage. Der henvises til §6.

 

 

§19:

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelses formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank‐/giro konti hver for sig.

§20:

Klubbens drift finansieres af medlemskontingenter og tilskud/gaver fra det offentlige og private. Overskud benyttes iht. § 3.

§21:

Der kan ikke optages lån eller stiftes gæld i foreningen.

§ 22:

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

 

Kap. 6 – Generalforsamling

§ 23:

1) Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

2) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.

3) Indkaldelse skal ske ved meddelelse på e‐mail og i Facebook gruppen samt hjemmeside, med mindst 30 dages varsel og som minimum indeholder følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

 • Valg af stemme optæller.
 • Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse, kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

 • På lige årstal vælges formand og bestyrelsesmedlem.
 • På ulige årstal vælges næstformand, kasserer
 • Valg af første og anden suppleant.
 • Valg af Revisor og suppleant.
 • Fastsættelse af kontingent for senior, ungdom og passive medlemmer.
 • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. Forslag skal være tilgængeligt for alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på foreningens mål og bestemmelser skal være hemmelig, når blot ét medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning. Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der skal føres referat som underskrives af dirigenten.

 

 

§ 24:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest én måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

 

 

 

Kap. 7- Indmeldelsesgebyr/Kontingent

§ 25:

Indmeldelsesgebyr og kontingent størrelse fastsættes på en generalforsamling. Kontingent opkræves hvert år forud og inkludere kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund. Der henvises til §6 og §18. Restance medfører automatisk tab af medlemskab.

Kontingent opkræves én gang årligt i februar måned.

§26:

a: Tiltræder man som nyt medlem i foreningen i perioden 1. februar – 30. juli betales årligt kontingent jf. ovenstående. Herefter betales én gang årligt jf. ovenstående.

b: Tiltræder man som nyt medlem i foreningen i perioden 1. August – 31. januar betales halvårligt ved første kontingentbetaling. Herefter betales én gang årligt jf. ovenstående.

 

 

 

Kap. 8- Foreningens materiel

§ 27:

Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. Erstatningsregler. Skade/bortkomst på/af foreningens materiel, skal omgående indberettes til bestyrelsen.

 

 

Kap. 9- Vedtægternes forståelse/Tvistigheder

§ 28:

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af foreningens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling. Tvivlsspørgsmål til vedtægterne afgøres af dirigenten på generalforsamlingen.

§ 29:

Ønsker et medlem at få forelagt en sag for DSF’s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse og denne fremsendes i 2 eksemplarer til DSF, med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.

 

 

 

Kap. 10 – Foreningens opløsning

§30: Foreningen kan ikke opløses, så længe der som minimum er fem medlemmer der ønsker at drive foreningen videre.

 

 

§ 31:

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at foreningen skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum skænkes til almennyttige formål fordelt ligeligt mellem DTU Aqua og Danmarks Naturfredningsforening.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.